Samverkan för det goda boendet med Chalmersområdet som bas

3 oktober 2019

Med strategisk placering på Chalmersområdet arbetar Centrum för boendets arkitektur för att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppnivå. Genom kreativ samverkan med bransch, akademi och näringsliv ligger fokus på att höja kvaliteten på svenska bostäder, sätta det goda boendet på agendan samt stimulera ett hållbart byggande.
– På 1950-talet reste omvärlden till Sverige för att inspireras av god bostadsarkitektur. Idag har vi en bostadspolitik med årligt mål på 70.000 nya bostäder utan att vare sig kvalitet eller arkitektur nämns. Tillsammans vill vi ändra på detta, säger Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers samt föreståndare för CBA.

Centrum för boendets arkitektur startade 2017 och har sin hemvist på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. En unik nationell plattform som genom utbildning, forskning och genom att tillhandahålla mötesplatser för branschen verkar för ett bättre boende.


Ola Nylander är föreståndare för CBA, som är ett sätt för Chalmers att lyfta fram arkitekturperspektivet och kvalitet i bostadsbyggandet.

Bra bostäder ut samtida perspektiv

Bostadsbristen och allt större kvalitetsproblem i de bostäder som byggs är bakgrund till att CBA startades. Ett mål är att flytta fokus från kortsiktiga ekonomiska lösningar till kvalitet, med socialt och ekologiskt långsiktiga hållbara lösningar inom bostadspolitiken, utvecklar Ola Nylander.

– CBA har rätt förutsättningar för att göra jobbet: vi är oberoende och vi saknar politisk agenda, vilket är en del av vår trovärdighet. Vi vill verka för att det ska bli bättre samt utveckla begreppet ”bra bostäder” ur ett brukarperspektiv. Hur kan vi utforma bra bostäder och miljöer för människor och för en hållbar framtid? Hur kan vi medverka till att nya bostäder främjar hälsa och välbefinnande

Chalmersområdet en naturlig bas

CBA har drygt 40 medlemmar och bygger sin verksamhet på medlemsavgifter i kombination med forskningsanslag för att bedriva kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Branschintresset har varit starkt från start och CBA har redan tre adjungerande professorer som medlemsfinansieras – och fler är på väg in.


Adjungerad professor Kajsa Crona är en av är en del av forskargruppen hos CBA.


Teknisk doktor Anna Braide föreläser om det goda boendet.

– Vi vill öka vår bostadsforskning men också lyfta och nyttiggöra redan gjord forskning. Från 1990-talet har den nationella bostadsforskningen haft en stark nedgång men på Chalmers har vi en lång och pågående tradition vilket gör området till en naturlig plats att utveckla kunskap från.

Det händer mycket intressant på Chalmersområdet, menar Ola Nylander. Tongivande projekt att inspireras av där ekologiska lösningar, bilpooler och solenergi är i fokus. HSB finns på plats och driver projekt i bostadshuset Living Lab. Även Riksbyggen är etablerade på området och driver i sin tur projekt BFR Viva på Guldheden, där CBA och Chalmers har deltagit med forskning genom Anna Braide Eriksson.

– Detta är lysande exempel på hus som har forskning, flexibilitet, mötesplatser och solidaritet inbyggt från början. I BRF Viva samlas vi på ett naturligt sätt kring frågor kring social hållbarhet. Här finns visioner för en gott liv och trevliga platser att träffa sina grannar på och här finns närhet till föredömliga byggprojekt.


Brf Viva, Norra Guldheden, hållbart bostadsbyggande med solceller, gemensamhetslokaler, batterilager, bilpooler mm. CBA har genom Anna Braide varit en del i det forskarteam som arbetat tillsammans med Riksbyggen under planerings- och byggprocessen.

Populariseringar, kurser och bostadsdagar

Att sprida forskningsrön är ett av CBA:s fokusområden. De turnerar landet runt med ”Bostadsdagen”, temadagar för samverkan dit bransch, samhällsutvecklare och politiker bjuds in, där aktuella frågor fångas upp, forskning presenteras och samarbeten startas. CBA anordnar även kurser för verksamma arkitekter i vitt skilda ämnen, exempelvis bostadsekonomi, detaljens betydelse och planlösningar. CBA har också en rad pågående forskningsuppdrag, bland annat för Boverket. En viktig del är stöd till forskare för att göra populariseringar av sina avhandlingar som del i att sprida och förmedla bostadsforskning. Dessa används som kurslitteratur, genom ett samarbete med Studentlitteratur. CBA publicerar också kortrapporter som lyfter intressanta perspektiv. I ”Att bygga billigt är dyrt” diskuterar exempelvis Kajsa Crona finansieringens påverkan på boendets kvalitet och hållbarhet.

– Snabbt och billigt har blivit ett mantra inom bostadsbyggandet. Istället borde det vara långsiktigt och hållbart! Ordet ”flygskam” känner vi ju alla till men begreppet ”byggskam” finns inte på kartan än trots att branschen är oerhört belastande för miljön och mycket finns att göra, säger Ola Nylander.

CBA är en del av det som händer på Chalmersområdet

För samhällsbyggare och byggbranschen är Chalmersområdet en givande plats att befinna sig i för CBA.

– Utöver tidigare nämnda HSB och Riksbyggen är Framtiden Allmännyttan, med kontor på Johanneberg Science Park, vår just nu viktigaste forskningspartner. Närheten gör att man stöter på varandra och får ett spontant utbyte på köpet.

CBA är en naturlig del av händelserna på området och bjuder gärna in till kunskapsutbyte.
– Kanske ses vi på ett av våra frukostseminarier? Ett utmärkt sätt att träffa oss och ta del av det senaste inom bostadsforskningen, hälsar Ola Nylander.


Adjungerad professor Morgan Andersson samt gästforskare Kaj Granath är en del av forskargruppen hos CBA som samverkar på Chalmersområdet.

FAKTA
Medlemmar i CBA 2019
HSB Göteborg • Hyresgästföreningen Göteborg • Förvaltnings AB Framtiden • Riksbyggen • Liljewalls arkitekter • Sweco arkitekter • White arkitekter • KUB arkitekter • Semrén & Månsson • Strategisk Arkitektur • Brunnberg & Forshed arkitektkontor • Vätterhem • Fastighetskontoret Göteborg • Stadsbyggnadskontoret Göteborg • Stockholmshem • JM AB • Fredblads Arkitekter • Norconsult • Tengbom arkitektkontor • Älvstranden utveckling AB • Krook & Tjäder arkitekter • Länsstyrelsen Västra Götaland • Erseus Arkitekter • Bengt Dahlgren • Viskaforshem • Bo-Institutet • Dreem arkitekter • QPG • Tinna Harling arkitekter • Falkenbergs bostadsbolag • BoVieran • Radar arkitektur och planering • Ettelva • BSK Arkitekter • Kanozi Arkitekter • Klara arkitekter • Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer

FAKTA
Forskargrupp hos CBA
I forskarteamet ingår professor Ola Nylander, docent Paula Femenías, tekn dr Anna Braide, gästforskare Kaj Granath, gästforskare Antti Kurvinen, adjungerade professorer Morgan Andersson, Kajsa Crona och Jan Larsson, doktoranderna Hanna Morichetto och Anita Ollàr.
 

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Centrum för boendets arkitektur – forskning och aktiviteter:
https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx