Kreativt område OCH levande labb för omställningen till renare energi

27 maj 2019

På uppdrag av Göteborgs Stad koordinerar Johanneberg Science Park ett EU-projekt: Fossil-free Energy Districts, FED. Projektet använder Chalmersområdet som testbädd, där fastigheterna agerar både konsument och producent som i realtid köper och säljer el, värme och kyla av varandra. Hyresgäster på campus verkar mitt i ett levande labb; ett Göteborg i miniatyr med eget fjärrvärmesystem och sitt eget elnät. Syftet med FED är att dra viktiga och praktiska lärdomar, slutsatser som blir till nytta för städer inom EU som vill utvecklas till fossilfria samhällen.
– Platsen är därmed en viktig pusselbit för energiomställningen, säger Claes Sommansson, projektkoordinator för FED. Ett spännande samverkansprojekt med nio partners där vi även erbjuder dig möjlighet att testa lösningar på riktigt, i en sluten miljö.


Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden? Då ska du kontakta Claes Sommansson.

Oavsett om du idag är etablerad på Chalmersområdet eller inte, så innebär FED en unik möjlighet för bolag som är intresserade av att utveckla och demonstrera olika tekniker för att producera, lagra och handla med el, värme och kyla.
– Lokala energisystem kan bli en viktig del i den energiomställning som är nödvändig för att bromsa den globala uppvärmningen. Sedan januari 2019 har vi alltså ett system igång dygnet runt på Chalmersområdet inom FED, berättar Claes Sommansson, som utöver rollen som projektkoordinator för FED även är projektchef på Johanneberg Science Park.

Chalmersområdets fördelar gav EU:s förtroende

Projektet finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. Göteborg Stad vann EU:s förtroende 2016 och valdes ut att driva projektet på Campus Johanneberg. Styrkan låg i en genomtänkt plan med nio kvalificerade partners där staden, forskning och näringsliv samlas. Investeringar av områdets fastighetsägare i alternativa energikällor (solceller) var redan inledda och via partners fanns infrastruktur, energinät och egen panncentral på plats. Dessutom tillåten elhandel inom området tack vare ett undantag i ellagen och därmed möjlighet att testa och validera en lokal energimarknad. Att Chalmers nät samtidigt hänger ihop med stadens gav ytterligare möjligheter att testa hur ett lokalt nät kan kopplas till stadens nät. FED i Göteborg fick klartecken!
– FED-systemet är en digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla i ett gemensamt system, sammanfattar Claes Sommansson.

En av utmaningarna med förnybar energi är att den inte alltid produceras när man som bäst behöver den. I FED-projektet försöker vi utnyttja flexibiliteten i värmesystemet för att hjälpa elsystemet, eller vice versa. 

Verktyg att spara energi och kraft

Campus är redan idag till stor del självförsörjande på fjärrvärme tack vare Chalmers egen kraftvärmeanläggning Kraftcentralen. Byggnaderna som ingår i systemet konsumerar, producerar och lagrar energi via bland annat solceller, stomlagring och batterier. FED-systemet är programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan aktörerna optimerat ur kostnads- eller miljösynpunkt.
– El, värme och kyla som produceras på Chalmers kommer att kunna lagras och överföras mellan byggnaderna. Vi kan ta vara på överskottsenergi och kan hålla nere mängden el som behöver produceras lokalt eller köpas utifrån, förklarar Claes Sommansson.
Den lokala energimarknaden som utvecklas i FED är ett sätt att ge kunderna och användarna incitament för att flytta sin förbrukning i tid och på så sätt hushålla med den lokalt producerade energin.


Intresset för samarbetsprojektet FED är stort. Inte bara i regionen utan även internationella ögon bevakar utvecklingen.

Samarbete är nyckeln till framgång

Att FED är ett stort och komplext projekt skriver Claes Sommansson under på. Tillsammans med den andra projektledaren, Stina Rydberg, driver han FED framåt med många samverkanspartners att koordinera: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers. Alla bidrar med sin expertis och sitt kunnande, vilket krävs för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.
– Det är väldigt kul arbete och det finns så många intressanta nyanser i utvecklingen. FED är verkligen ett samarbetsprojekt fullt ut och det finns nog inte något moment som någon part skulle kunnat hantera självständigt. Istället ges det ett stort utbyte där alla lär sig oerhört mycket av de andra organisationerna.

Området med kompetensen och kontakterna

Projektet FED planeras att avslutas i början av 2020. Efter ett års drifttid kan slutsatser dras som kommer till nytta för städer inom EU som vill använda systemet i större skala.
– Vi utreder just nu olika möjligheter att replikera projektet; på andra platser i Göteborg och i övriga regionen men vi arbetar också på en replikeringsstrategi för andra städer i Europa. Vi tar emot besök och delegationer från hela världen som är nyfikna på vad testet på Chalmersområdet resulterat i.
Marknadsplatsen på Chalmersområdet är tänkt att finnas kvar och vara öppen för både forskare och företag att testa de nya energilösningar som behövs för att ställa om till ett hållbart samhälle.
– För företag inom energisektorn som är intresserade av energisystem så är Chalmersområdet helt rätt område att etablera sig i. Här finns kompetensen, närheten till Chalmers forskning och inte minst studenter som representerar framtidens möjligheter. Här finns ett öppet klimat och en äkta innovationsmiljö med tillgång till öppna samverkansprojekt. Att området dessutom erbjuder möjligheten att testa idéer skarpt för att snabbare få ut hållbara lösningar på marknaden är också unikt, konstaterar Claes Sommansson.

FAKTA OM FED-PROJEKTET
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans av nio partners som bidrar med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad. Projektledare är Stina Rydberg och Claes Sommansson. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden.

Partners i FED-projektet:

  • Göteborgs Stad
  • Johanneberg Science Park
  • Göteborg Energi
  • Business Region Göteborg
  • Ericsson
  • RISE Research Institutes of Sweden
  • Akademiska Hus
  • Chalmersfastigheter
  • Chalmers

Slutkonferens - 2019-10-03 -  Lokala energisystem en viktig pusselbit för omställningen
Till hösten summerar FED-projektet sina lärdomar, välkommen att ta del av resultaten den 3 oktober i Göteborg. Boka din plats redan nu!

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om FED-projektet
https://www.johannebergsciencepark.com/fed

Läs mer om initaitivet Urban Innovative Actions i Göteborg:
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg